Klinički bolnički centar Rijeka

Lokalitet Rijeka
Krešimirova 42
(051) 658-111

Lokalitet Sušak
T. Strižića 3
(051) 407-111

Lokalitet Kantrida
Istarska 43
(051) 659-111

Ravnatelj KBC-a
Prof. dr. sc. Davor Štimac

Organizacijska struktura KBC-a Rijeka

 • KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
  • Uprava klinike Rijeka
   • Klinička jedinica za anesteziju II (Rijeka)
    • Ambulanta za prijeanestezijsko ocjenjivanje
   • Klinička jedinica za anesteziju u ginekologiji i opstetriciji
   • Klinička jedinica za otorinološku i oftalmološku anesteziju
   • Klinička jedinica za liječenje boli i palijativnu skrb
    • Ambulanta za palijativnu medicinu i liječnje boli lokalitet Rijeka
   • Odjel za intenzivno liječenje II (Rijeka)
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica za anesteziju I (Sušak)
    • Ambulanta za prijeanestezijsko ocjenjivanje
    • Ambulanta za prijeanestezijsko ocjenjivanje kardiokirurških bolesnika
   • Ambulanta za palijativnu medicinu i liječnje boli lokalitet Sušak
   • Zavod za intenzivnu medicinu
    • Odjel za intenzivno liječenje I (Sušak)
     • Odsjek za intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika
  • Uprava Klinike Kantrida
   • Klinička jedinica za dječju anesteziju
    • Ambulanta za prijeanestezijsko ocjenjivanje Kantrida
    • Jedinica intenzivnog liječenja Kantrida
 • KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU
  • Uprava klinike
   • Zavod za opću dermatovenerologiju
    • Četiri bolesničke sobe (ukupno 15 kreveta)
    • Previjalište i odjelna ambulanta
   • Specijalistički zavod za psorijazu
    • Bolesničke sobe (ukupno 5 kreveta)
   • Poliklinika Klinike za dermatovenerologiju
    • Ambulanta za psorijazu i fototerapiju 1
    • Ambulanta za psorijazu i fototerapiju 2
    • Ambulanta za opću dermatovenerologiju 1
    • Ambulanta za dermatokirurgiju
    • Ambulanta za opću dermatovenerologiju 2
    • Ambulanta za alergologiju 1
    • Ambulanta za alergologiju 2
    • Ambulanta za flebologiju i kronične rane
    • Ambulanta za dermatološku onkologiju
    • Ambulanta za medicinsku kozmetologiju, trihologiju, korektivnu dermatologiju
     • Ultrazvuk
     • Dermatoskopija
     • Ambulanta za pedijatrijsku dermatologiju
     • Konzilijarni dermatologija
     • Dermatološka ambulanta I Rijeka STL
     • Ambulanta za venerologiju
    • Laboratorij za imunofluorescentnu dijagnostiku
    • Laboratorij za dermatohistopatologiju
    • Laboratorij za serološku dijagnostiku
    • Laboratorij za mikologiju i parazitologiju
 • KLINIKA ZA PEDIJATRIJU
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica za psihijatriju dječje dobi
    • Ambulanta za pedijatrijsku psihijatriju
   • Zavod za intezivno liječenje, neurologiju i metaboličke bolesti
    • Mlječna kuhinja
    • Odjel za intenzivno liječenje, intenzivnu njegu i bolesti metabolizma
    • Odjel za neurologiju
    • Djelatnost za intezivnu njegu i bolesti metabolizma
   • Zavod za bolesti mokraćnog, probavnog i endokrinološkog sustava
    • Odjel za bolesti mokraćnog sustava
    • Djelatnost za bolesti probavnog sustava
    • Djelatnost za bolesti endokrinološkog sustava
   • Zavod za bolesti srca i pluća, imunologiju, hematologiju i onkologiju
    • Odjel za hematologiju i onkologiju
    • Djelatnost za kardiologiju
    • Djelatnost za bolesti pluća
    • Djelatnost za imunologiju i reumatologiju
   • Poliklinika Klinike za pedijatriju
    • Hitna pedijatrijska ambulanta
    • Opća pedijatrijska ambulanta 1
    • Opća pedijatrijska ambulanta 2
    • Ambulanta pedijatrijske kardiologije
    • Ambulanta pedijatrijske neurologije
    • Neurorazvojna ambulanta
    • Ambulanta pedijatrijske nefrologije
    • Ambulanta pedijatrijske gastroenterologije
    • Ambulanta pedijatrijske endokrinologije, dijab. i bol. metab.
    • Ambulanta pedijatrijske hematologije i onkologije
     • Neonatološka ambulanta
     • Hitna neonatološka ambulanta
     • Ambulanta medicinske genetike
     • Ambulanta pedijatrijske pulmologije
     • Ambulanta pedijatrijske reumatologije i imunologije
     • Ambulanta pedijatrijske alergologije
    • Kabinet za kardiovaskularnu dijagnostiku ( ergometrija, Holter, ECHO srca)
    • Kabinet za pedijatrijski ultrazvuk - dijagnostika glave
    • Kabinet za pedijatrijski ultrazvuk - abdomena i bubrega
    • Kabinet za pedijatrijsku endoskopiju gastrointestin. trakta
    • Kabinet za pedijatrijsku urodinamiku i poremećaj mokrenja
    • Kabinet za pedijatrijsku neurofiziologiju - EMG (od EEG, EVP, EMG)
    • Kabinet za funkcionalnu plućnu dijagnostiku
    • Kabinet za alergološko testiranje
    • Kabinet za poremećaje motiliteta gastrointestin. trakta - pedijatrija
    • Kabinet za kardiovaskularnu dijagnostiku EKG
     • Pedijatrijska Kantrida STL
     • Kabinet za ped. neurofiziologiju EVP
     • Kabinet za ped. neurofiziologiju EEG
     • Ped.dijagnostika Kantrida
   • Dnevna bolnica Klinike za pedijatriju
    • Dnevna bolnica ped.kardiologija
    • Dnevna bolnica ped.neurologija
    • Dnevna bolnica ped.nefrologija
    • Dnevna bolnica ped.gastroenterologija
    • Dnevna bolnica ped.pulmologija
    • Dnevna bolnica ped.hematologija i onkologija
    • Dnevna bolnica ped.alergologija i klinička imunologija
    • Dnevna bolnica ped. Psihijatrija
    • Dnevna bolnica ped. endokrinologije Kantrida
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica operacijske sale
    • Sala 1
    • Sala 2
    • Sala 3
    • Sala C
   • Zavod za perinatologiju
    • Odjel fetalne i maternalne medicine
    • Odjel porodništva
     • Odsjek rađaonice
     • Odsjek za babinjače
   • Zavod za neonatologiju
    • Odjel intenzivnog liječenja novorođenčadi
    • Odjel intenzivne njege novorođenčadi
   • Zavod za ginekologiju
    • Odjel ginekološke onkologije
    • Odjel opće ginekologije
    • Odjel intenzivne i postoperacijske njege
    • Odjel ginekološke dijagnostike
   • Specijalistički zavod za humanu reprodukciju
   • Poliklinika Klinike za ginekologiju i porodništvo
    • Ambulanta za opću ginekologiju
    • Ambulanta za opću ginekologiju - patohistološki nalazi
    • Ambulanta za ginekološku onkologiju
    • Ambulanta za obradu neplodnosti
    • Ambulanta za ginekološku endokrinologiju
    • Hitna ginekološka ambulanta
    • Hitna perinatološka ambulanta
    • Hitna ambulanta u rađaonici
    • Ambulanta za perinatalnu medicinu
    • Ambulanta za UZ dijagnostiku u perinatal. medicini
     • Ambulanta za UZ dijagnostiku u ginekologiji 1
     • Ambulanta za UZ dijagnostiku u ginekologiji 2
     • Ambulanta za fetalnu medicinu
     • Ambulanta za kolposkopiju
     • Ambulanta za uroginekologiju
     • Ambulanta za kardiotokografiju
     • Ambulanta za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji
     • Ambulanta za obradu sjemena
     • Ambulanta za medicinsku oplodnju
    • Ambulanta za folikulometriju
     • Ambulanta za neonatološku
     • Ambulanta za neonatološku hitnu
     • Ginekološka onkologija STL
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI
  • Uprava klinike
   • Zavod za infektivne bolesti
    • Ambulanta za infektivne bolesti (SKZ)
    • Hitna ambulanta za infektivne bolesti
    • Infektologija amb Rijeka STL
    • Odjel za infektivne bolesti odraslih
     • Odsjek za dječje infektivne bolesti
     • Odsjek za izolaciju i intenzivnu njegu
   • Dnevna bolnica Klinike za infektivne bolesti
    • Infektologija-dnevna STL
 • KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU
  • Uprava klinike Rijeka
   • Zavod za gastroenterologiju
    • Ambulanta zavoda
    • Soba za EKG i urea-izdisajni test
    • Odjel za hepatologiju
    • Odjel za gastroenterološku onkologiju
    • Odjel za bolesti probavne cijevi
    • Odjel intenzivne njege
     • Jedinica za endoskopiju probavnog sustava
      • Prostor za pranje endoskopa
     • Prijavnica
     • Sala za donji probavni trakt 1
     • Sala za donji probavni trakt 2
     • Sala za gornji probavni trakt 1
     • Sala za gornji probavni trakt 2
     • Sala za endoskopski ultrazvuk
    • Dnevna bolnica Gastroenterologije
    • Dnevna bolnica Internističke onkologije
     • Soba za aplikaciju kemoterapije
     • Ambulanta za EKG i punkciju koštne srži
     • Digestor
     • Dnevna bolnica onkologije- Rijeka STL
   • Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
    • Kabinet za endokrinološke testove
    • Dnevna bolnica Endokrinologije
   • Zavod za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju
    • Izolaciona jedinica
    • Dnevna bolnica hematologija
     • Dnevna bolnica hematologija STL
    • Odjel za hematologiju
     • Odjelna ambulanta
    • Odjel za reumatologiju i kliničku imunologiju
     • Odjelna ambulanta
    • Dnevna bolnica Klin. imunologije
    • Odjel puerikulture
    • Odsjek endokrinologije
    • Odsjek za nefro gastro , hepatologiju
   • Poliklinika Klinike za internu medicinu lok. Rijeka
    • Gastroenterološka ambulanta 1
    • Gastroenterološka ambulanta 2
    • Gastroenterološka ambulanta 3
    • Gastroenterološka ambulanta 4
    • Gastroenterološka ambulanta 5
    • Internistička onkologija(Gastroenterološko-onkološka ambulanta)
    • Ultrazvuk amb. Gastroenterologija 1
    • Ultrazvuk amb. Gastroenterologija 2
    • Ultrazvuk amb. Gastroenterologija 3
    • Ultrazvuk amb. Gastroenterologija 4
     • Endoskopija gornjeg dijela probavnog trakta 1
     • Endoskopija gornjeg dijela probavnog trakta 2
     • Endoskopija donjeg dijela probavnog trakta
     • ERCP endoskopska dijagnostika
     • Endoskopija probavnog trakta
     • Hitna endoskopija
     • Endokrinološka ambulanta 1
     • Endokrinološka ambulanta 2
     • Endokrinološka i dijabetološka ambulanta 1
    • Reumatološka ambulanta
     • Alergologija i klinička imunologija
     • Hematološka ambulanta
     • Hitna internistička ambulanta (u HMS)
     • Denzitometrija (na poliklinici)
     • Denzitometrija (na poliklinici)
     • Gastroenterologija amb Rijeka STL
     • Hematološke ambulante Rijeka STL
     • Interna Rijeka
    • Internistička onkologija Rijeka
     • Internistička hematološko-onkološka Rijeka
    • Endokrinološka i dijabetološka ambulanta 2
  • Uprava klinike
   • Zavod za kardiovaskularne bolesti
    • Odjel za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca
    • Odjel za srčane aritmije i elektrostimulaciju srca
    • Odjel za invazivnu i interventnu kardiologiju
     • Operacijska sala za invazivnu dijagnostiku i intervencijsku kardiologiju
     • Operacijska sala za implantaciju elektrostimulatora srca
    • Odjel za ishemijsku bolest srca
    • Odjel intenzivnog kardiološkog liječenja
    • Dnevna bolnica Kardiologije
    • Odsjek kardiopulmologije
    • Odjel za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca II
   • Zavod za nefrologiju i dijalizu
    • Odjel za nefrologiju i arterijsku hipertenziju
    • Odjel za dijalizu i transplantaciju
     • Jedinica za hemodijalizu
    • Dnevna bolnica Nefrologije i dijalize
   • Zavod za pulmologiju
    • Odjel za opstruktivne bolesti i tuberkulozu pluća
    • Odjel za akutne bolesti i tumore pluća
    • Odjel intenzivne njege
    • Dnevna bolnica Pulmologije
   • Poliklinika Klinike za internu medicinu lok. Sušak
    • Opća pulmološka ambulanta A
    • Opća pulmološka ambulanta B
    • Hitna pulmološka ambulanta
    • Ultrazvuk ambulanta pulmologija
    • Nefrološka ambulanta l
    • Nefrološka ambulanta ll
    • Nefrološka ambulanta lll
    • Ambulanta za peritonejsku dijalizu
    • Nefrološki ultrazvuk
     • Ambulanta za arterijsku hipertenziju i KMAT
     • Ambulanta za transplantaciju bubrega
     • Hemodijaliza
     • Kardiološka ambulanta I
     • Kardiološka ambulanta II za elektrostimulaciju srca
     • Kardiološka ambulanta III A
     • Kardiološka ambulanta III B
     • Kardiološka ambulanta IV A
     • Kardiološka ambulanta IV B
    • Kardiološka ambulanta V A
     • Hitna kardiološka ambulanta
     • Kardiovaskularna dijagnostika EKG 1
     • Kardiovaskularna dijagnostika EKG 2
     • Kardiovaskularna dijagnostika EKG 3
    • Kabinet za bronhoskopiju
    • Kabinet za spirometriju
    • Kabinet za difuziju
    • Kabinet za pletizmografiju
    • Kabinet za oksiergospirometrija (bronhoprovokacijske testove)
    • Kabinet za prijedijaliznu edukaciju
    • Kabinet za EKG II
    • Kabinet za ultrazvuk srca
    • Kabinet za ultrazvuk srca
    • Kabinet za holter
     • Kabinet za holter
     • Kabinet za ergometriju
     • Kabinet za ergometriju
     • Kabinet za kasne potencijal
     • Kabinet za Tilt table
    • Laboratorij za plinske analize arterijske krvi
 • KLINIKA ZA KIRURGIJU
  • Uprava klinike lokalitet Rijeka
   • Klinička jedinica operacijske sale i sterilizacije
    • Sala 1
    • Sala 2
    • Sala 3
    • Sala 4
    • Sterilizacija na odjelu/klinici
    • Sala 1 na poliklinici
    • Sala 2 na poliklinici
    • Sterilizacija na poliklinici
   • Zavod za digestivnu kirurgiju
    • Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju
     • Previjalište
     • Soba za preop. pripremu
     • Odjelna ambulanta
    • Odjel za koloproktologiju
     • Previjalište
     • Soba za preop. pripremu
     • Odjelna ambulanta
    • Odjel intezivne njege
   • Zavod za opću, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju
    • Odjel za opću kirurgiju
     • Previjalište
     • Soba za preop. pripremu
     • Odjelna ambulanta
    • Odjel za plastičnu i rekontrukcijsku kirurgiju
     • Previjalište
     • Odjelna ambulanta
   • Poliklinika Kirurške klinike lokalitet Rijeka
    • Hitna kirurška ambulanta
    • Ambulanta za opću kirugiju
    • Ambulanta za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju
    • Ambulanta za bolesti dojke i endokrinih organa
    • Ambulanta za digestivnu kirurgiju 1
    • Ambulanta za digestivnu kirurgiju 2
   • Dnevna bolnica Rijeka
  • Uprava klinike lokalitet Sušak
   • Zavod za traumatologiju
    • Odjel hitne traumatologije i politrauma
    • Odjel traumatologije s endoprotetikom
    • Odjel intenzivne njege
   • Zavod za torakovaskularnu kirurgiju
    • Odjel za vaskularnu kirurgiju
    • Odjel za torakalnu kirurgiju
     • Odsjek intenzivne njege
   • Zavod za kardijalnu kirurgiju
    • Odjel za kardijalnu kirurgiju
     • Kabinet za vantjelesnu cirkulaciju
     • Odsjek intenzivne njege
   • Dnevna bolnica Kirurgije Sušak
   • Poliklinika Kirurške klinike lokalitet Sušak
    • Hitna kirurška ambulanta
    • Traumatološka ambulanta l
    • Traumatološka ambulanta ll
    • Ortopedsko-traumatološka ambulanta l
    • Ortopedsko-traumatološka ambulanta ll
    • Torakalna ambulanta
    • Vaskularna ambulanta
    • Ambulanta za pristup krvotoku
    • Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku lokomotornog sustava
    • Kardiokirurška ambulanta
     • Opća kiruška ambulanta Sušak
 • KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica intenzivne njege
   • Poliklinika Klinike za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju
    • Ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju
    • Ambulanta za oralnu kirurgiju
    • Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata
    • Hitna ambulanta za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju
    • Jedinica operacijske sale sa sterilizacijom
    • Operacijska sala za male zahvate u maksilofacijalnoj kirurgiji
    • Operacijska sala za male zahtvate u oralnoj kirurgiji
    • Kabinet za oralnu kirurgiju
 • KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU
  • Uprava klinike
   • Ambulanta za neurokirurgiju
   • Hitna neurokirurška ambulanta
   • Klinička jedinica za kirurško liječenje bolesti živčanog sustava
   • Klinička jedinica za neurotraumatologiju
   • Klinička jedinica intenzivne njege
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica za intenzivno liječenje neuroloških bolesnika
    • Soba za intenzivno liječenje
   • Zavod za cerebrovaskularne i ekspanzivne bolesti
    • Ambulanta zavoda
    • Odjel za intenzivnu njegu
     • Soba za intenzivnu njegu
   • Specijalistički zavod za degenerativne, demijelinizacijske i paroksizmalne bolesti središnjeg živčanog sustava
    • Ambulanta zavoda
   • Specijalistički zavod za neuromišićne bolesti
    • Ambulanta zavoda
   • Poliklinika Klinike za neurologiju
    • Hitna neurološka ambulanta
    • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
    • Ambulanta za demijelinizacijske bolesti
    • Ambulanta za degenerativne bolesti
    • Ambulanta za neuromuskularne bolesti
    • Opća neurološka ambulanta 1
    • Ambulanta za paroksizmalne bolesti
    • Ultrazvuk-doppler karotida
    • Ultrazvuk-TCD+doppler karotida
     • Elektrofiziologija-EMG
     • Elektrofiziologija-EEG 1
     • Elektrofiziologija-EEG 2
     • Ambulanta za glavobolje
     • Kabinet za neurofiziološku dijagnostiku
     • Amb. za cerebno neuromuskularne bolesti STL
     • NEU - Ambulante za neurologiju STL
     • EMG za pacijente Sušaka-Rijeka
     • Dnevna bolnica neurologije Rijeka
    • Odjel neurologije
     • Neurološka ambulanta za telemedicinu
     • Konzilijarna neurološka amb.
    • Laboratorij EMP
 • KLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica operacijske sale sa sterilizacijom
   • Klinička jedinica za glaukom
   • Zavod za bolesti i kirurgiju prednjeg segmenta oka
    • Oftalmosala 1
    • Oftalmosala 2
    • Recovery
    • Steriliacija
   • Zavod za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka
   • Poliklinika Klinike za oftalmologiju s kabinetima
    • Opća oftalmološka ambulanta 1
    • Opća oftalmološka ambulanta 2
    • Opća oftalmološka ambulanta 3
    • Ambulanta oftalmoloških hitnosti
    • Kolarni vid
    • Vidna polja
    • Adaptometrija
    • Aplanacijska tonometrija
    • Ultrazvuk s biometrijom
    • Konzilijarni oftalmologija
    • Mali zahvati
    • Oftalmološki kabinet za dijabetes Rijeka
    • Dnevna bolnica oftalmologije Rijeka
    • Kabinet za retinu s laserom
    • Kabinet za oftalmodijabetes s fluoresceinskom angiografijom
    • Autokeratorefraktometar
    • Kabinet za glaukom
    • Kabinet za ortoptiku, pleoptiku i dječju oftalmologiju
    • Kabinet za neurooftalmologiju
    • Kabinet za kontaktne leće
 • KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA
  • Uprava klinike
   • Dnevna bolnica ORL Rijeka
   • Klinička jedinica operacijske sale sa sterilizacijom
    • Sala 1
    • Sala 2
    • Sala 3
    • Sterilizacija
    • Intenzivna njega
   • Zavod za kirurgiju glave i vrata
    • Odjel otologije
     • Odjelna ambulanta
    • Odjel rinologije
    • Odjel laringologije
     • Odjelna ambulanta
   • Poliklinika Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
    • ORL ambulanta I
    • ORL ambulanta III
    • ORL ambulanta dječja
    • ORL Inhalacije
    • ORL TH aspiracije (čok)
    • ORL ambulanta II - hitna
    • ORL DG I (rinološko-endoskopska)
    • ORL DG II (otološka + otomikroskopska)
    • ORL DG IV (UTZ glave i vrata)
     • Onkološki konzilij
    • ORL DG III Laringoskopija i faringoskopija
    • Plastična kirurgija glave i vrata
   • Zavod za dijagnostiku i rehabilitaciju sluha i govora
    • Klinička jedinica za audiologiju
     • Ambulanta za audiologiju 1
     • Ambulanta za audiologiju 2
     • Ambulanta za objektivnu audiometriju (BERA, OAE)
     • Ambulanta za rehabilitaciju sluha 1 - defektolog
     • Ambulanta za rehabilitaciju sluha 2 - defektolog
     • Ambulanta za praćenje psihomotornog razvoja i dječje psihologije
     • Audiološka dijagnostika 1 - govorna audiometrija
      • Audiološka dijagnostika 2 - vestibulologija
    • Klinička jedinica za fonijatriju
     • Ambulanta za fonijatriju
     • Fonijatrijska dijagnostika (logoped)
     • Ambulanta za fonijatrijsku rehabilitaciju I (logoped)
     • Ambulanta za fonijatrijsku rehabilitaciju II (logoped)
     • Ambulanta za fonijatrijsku rehabilitaciju III (logoped)
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
  • Uprava klinike
   • Zavod za kliničku psihijatriju
    • Odjel za organski uvjetovane psihičke disfunkcije
     • Jedinica za EEG dijagnostiku
    • Odjel za shizofreniju, slične poremećaje i poremećaje raspoloženja
   • Zavod za socijalnu psihijatriju
    • Odjel socijalne psihijatrije
     • Odsjek za liječenje bolesti ovisnosti
    • Dnevna bolnica socijalne psihijatrije
   • Zavod za psihološku medicinu (Regionalni centar za psihotraumu)
    • Odjel za krizna stanja
    • Odjel za /dječju/ i adolescentnu psihijatriju
    • Dnevna bolnica Psihološke medicine
     • Dječja i adoles. dnevna bolnica
   • Zavod za intenzivnu psihijatrijsku skrb
   • Poliklinika Klinike za psihijatriju
    • Hitna psihijatrijska ambulanta
    • Psihoterapija 1
    • Psihoterapija 2
    • Psihoterapija 3
    • Psihoterapija 4
    • Forenzička psihijatrija
    • Socijalna psihijatrija 1
    • Socijalna psihijatrija 2
    • Socijalna psihijatrija 3
    • Socijalna psihijatrija 4
     • Socijalna psihijatrija 5
     • Dječja i adolescentna psihijatrija 1
     • Dječja i adolescentna psihijatrija 2
     • Alkoholizam i druge ovisnosti 1
     • Alkoholizam i druge ovisnosti 2
     • Biologijska psihijatrija 1
     • Biologijska psihijatrija 2
     • Biologijska psihijatrija 3
     • Biologijska psihijatrija 4
    • Biologijska psihijatrija 5
     • Biologijska psihijatrija 6
     • Biologijska psihijatrija 7
     • Biologijska psihiajtrija 8
     • Biologijska psihijatrija 9
     • Neuropsihijatrijska dijagnostika
     • Amb.za EEG dijagnostiku psihijatrija
    • Konzilijarna psihijatrijska ambulanta
 • KLINIKA ZA DENTALNU MEDICINU
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica za stomatološku protetiku
    • Klinička jedinica za stomatološku protetiku
    • Klinička jedinica za stomatološku protetiku
    • Klinička jedinica za stomatološku protetiku
    • Klinička jedinica za stomatološku protetiku
    • Klinička jedinica za stomatološku protetiku
   • Klinička jedinica za oralnu medicinu
    • Klinička jedinica za oralnu medicinu
   • Klinička jedinica za dentalnu patologiju s endodoncijom
    • Klinička jedinica za dentalnu patologiju s endodoncijom
   • Klinička jedinica za dječju stomatologiju i osobe sa posebnim potrebama
   • Klinička jedinica za oralnu kirurgiju
    • Klinička jedinica za oralnu kirurgiju
   • Klinička jedinica za ortodonciju
    • Klinička jedinica za ortodonciju
    • Klinička jedinica za ortodonciju
   • Klinička jedinica za parodontologiju
    • Klinička jedinica za parodontologiju
 • KLINIKA ZA UROLOGIJU
  • Uprava klinike
   • Klinička jedinica operacijske sale
    • Operacijska sala sa sterilizacijom za endoskopske zahvate
    • Operacijska sala poliklinika I za laparoskopske zahvate
    • Operacijska sala s sterilizacijom
   • Zavod za opću urologiju i transplantaciju bubrega
    • Jedinica za intenzivnu skrb transplantiranih bolesnika
    • Kabinet za ultarzvučnu dijagnostiku I
    • Kabinet za endoskopiju I
    • Kabinet za vantjelesnu litotripsiju
   • Zavod za urološku onkologiju
    • Kabinet za brahiterapiju
    • Odsjek za intenzivnu skrb
   • Poliklinika Klinike za urologiju
    • Urološka ambulanta I
    • Urološka ambulanta II
    • Urološka ambulanta III
    • Endoskopija urinarnog trakta 1
    • Endoskopija urinarnog trakta 2
    • Hitna urološka ambulanta
    • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
    • Kabinet za urodinamiku
   • Dnevna bolnica
 • KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU
  • Uprava kliničkog zavoda
   • Klinička jedinica za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju
    • Laboratorij za respiratorne i gastrointestinalne uzorke
    • Laboratorij za primarno sterilne, urogenitalne i uzorke iz rane
    • Laboratorij za mikrobiološku kontrolu bolničkih infekcija
    • Laboratorij za pripremu hranilišta i sterilizaciju
   • Klinička jedinica za serološku i molekularnu dijagnostiku
    • Kabinet za imunofluorescenciju
    • Laboratorij za serološku dijagnostiku
    • Laboratorij za molekularnu mikrobiološku dijagnostiku
   • Klinička jedinica za kliničku farmakologiju
   • Konzilijarna ambulanta Kliničkog zavoda za kliničku mikrobiologiju
 • KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
  • Uprava kliničkog zavoda
   • Klinička jedinica za biokemiju i hematologiju Rijeka
    • Prijam i priprema uzoraka za analizu
    • Soba za izradu radnih lista i validaciju nalaza
    • Laboratorij za uzorkovanje kapilarne krvi
    • Hematološki laboratorij - soba za izradu hematoloških preparata
    • Hematološki laboratorij - soba za mikroskopiranje
    • Hematološki laboratorij - soba s hematološkim analizatorima
    • Urinski laboratorij
    • Biokemijski laboratorij
    • Soba za pripravu reagenasa
    • Laboratorij za hitne uzorke
     • Laboratorij za uzorkovanje
     • Vanjski lab Rijeka-Sušak
     • R-Biokemija
     • R-Analiza ascitesa
     • R-Analiza drena
     • R-Analiza zglobne tekućine
     • R-Analiza plodove vode
     • R-Analiza pleuralnog punktata
     • R-Uzimanje materijala
    • R-Testovi opterećenja
     • R-Spec. p. za Sušak
     • R-Hitni-Ostalo
     • R-Hitni za Sušak
     • R-Hematologija
     • R-Urini i stolica
     • R-Likvor
     • R-Acidobazni status
     • R-Hormoni
     • R-Lijekovi i sredstva ovisnosti
    • R-Imunologija
     • R-Hitni
  • Uprava kliničkog zavoda Sušak
   • Klinička jedinica za biokemiju i hematologiju Sušak
    • Prijam biološkog materijala
    • LIS - unos podataka
    • Biokemijski laboratorij - priprema uzoraka za analizu
    • Biokemijski laboratorij
    • Imunokemijski laboratorij
    • Laboratorij za proteine
    • Hematološki laboratorij
    • Laboratorij za razne ručne analize
    • Urinski laboratorij
    • Laboratorij za hitne uzorke
     • LIS - poslijeanalitička obrada
     • Laboratorij za uzorkovanje
     • S-Biokemija
     • S-Vitamini i biljezi koštane pregradnje
     • S-Hitni
     • S-Analiza dijalizata
     • S-Analiza pleuralnog punktata
     • S-Analiza ascitesa
     • S-Analiza zglobne tekućine
    • S-Uzimanje materijala
     • S-Spec. p. za Rijeku
     • S-Hitni za Rijeku
     • S-Hitni-Ostalo
     • S-Hematologija
     • S-Urini i stolica
     • S-Likvor
     • S-Acidobazni status
     • S-Hormoni
     • S-Lijekovi
    • S-Imunologija
     • S-Tumorski i hepatitis biljezi
     • Laboratorij za molekularnu dijagnostiku
  • Uprava kliničkog zavoda Kantrida
   • Klinička jedinica za dječju laboratorijsku dijagnostiku Kantrida
    • Soba za pripremu reagensa
    • Hematološki laboratorij I
    • Hematološki laboratorij II
    • Biokemijski laboratorij I
    • Biokemijski laboratorij II
    • Biokemijski laboratorij III
    • Imunokemijski laboratorij
    • Laboratorij specijalnih pretraga
    • Laboratorij za uzorkovanje
    • Laboratorij za hitne uzorke
     • Biokemija
     • K-Spec. p. za Sušak
     • Hitni - Biokemija
     • Urini
     • Hitni - urini
     • Likvor
     • Hitni - likvor
     • Enzim Imuno pretrage
     • Hormoni
    • Hematologija
     • Hitni - hematologija
     • Koagulacije
     • K-Spec. p. za Rijeku
 • KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU
  • Uprava kliničkog zavoda
   • Prijavnica
   • Klinička jedinica za dijagnostiku i liječenje štitnjače i terapijsku primjenu radionuklida
    • Bolesničke sobe (3) - 5 kreveta
   • Klinička jedinica za funkcijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja
    • Gama-kamera 1
    • Gama-kamera 2
    • Gama-kamera 3
    • Medicinska fizika
    • Vrući laboratorij - HOT
   • Klinička jedinica za laboratorijsku dijagnostiku i radiokemiju
    • Prijem materijala
    • Vađenje krvi
    • Radiokemija
    • RIA i nonRIA laboratorij
   • Poliklinika Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu
    • Ambulanta za dijagnostiku bolesti štitnjače 1
    • Ambulanta za dijagnostiku bolesti štitnjače 2
    • Ambulanta za dijagnostiku bolesti štitnjače 3
    • Funkcija i morfološka dijagnostika- Gama kamera 1
    • Funkcija i morfološka dijagnostika- Gama kamera 2
    • Funkcija i morfološka dijagnostika- Gama kamera 3
    • Ultrazvuk štitnjače i vrata 1
    • Ultrazvuk štitnjače i vrata 2
    • Citološka punkcija vođena ultrazvukom
    • Analitički laboratorijski postupci - RIA i non RIA
 • KLINIČKI ZAVOD ZA RADIOLOGIJU
  • Uprava kliničkog zavoda
   • Jedinica za dijagnostiku dojke
    • Mamografija 1
    • Mamografija 2
    • Mamografija 3
   • Klinička jedinica radiologije i neuroradiologije Rijeka
    • Klasična i kontrastne pretrage 4
    • Klasična i kontrastne pretrage 5
    • Ultrazvuk Rijeka 1
    • Ultrazvuk Rijeka 2
    • CT-kompjuterizirana tomografija Rijeka 1
    • CT-kompjuterizirana tomografija Rijeka 2
    • MR-magnetska rezonanca 1
    • MR-magnetska rezonanca 2
    • Radiologija -snimanje zuba 2
    • Intervencijska radiologija
     • Klasična i kontrastne pretrage 4 (D8)
     • Klasična i kontrastne pretrage 4 (D1)
  • Uprava kliničkog zavoda Sušak
   • Klinička jedinica za intervencijsku radiologiju i uroradiologiju
    • Operacijska sala za vaskularnu radiološku intervenciju
    • Operacijska sala za nevaskularnu radiološku intervenciju
   • Klinička jedinica radiologije Sušak
    • Klasična i kontrastne pretrage 1
    • Klasična i kontrastne pretrage 2
    • Klasična i kontrastne pretrage 3
    • Ultrazvuk Sušak 1
    • Ultrazvuk Sušak 2
    • CT-kompjuterizirana tomografija Sušak 1
    • CT-kompjuterizirana tomografija Sušak 2
    • MR-magnetska rezonanca 3
    • Radiologija -snimanje zuba 1
    • CT Kantrida
     • Klasična i kontrastne pretrage 1 (D2)
    • Jedinica za torakopulmonalnu radiologiju
  • Uprava kliničkog zavoda Kantrida
   • Klinička jedinica za dječju radiologiju Kantrida
    • Klasična i kontrastne pretrage 6
    • Klasična i kontrastne pretrage 7
    • Ultrazvuk Kantrida
 • KLINIČKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
  • Uprava kliničkog zavoda
   • Klinička jedinica Rijeka
    • Ambulanta za prijem davatelja krvi
    • Ambulanta za pregled davatelja krvi
    • Ambulanta za uzimanje krvi davateljima
    • Laboratorij za vađenje krvi bolesnicima
    • Laboratorij za serološko testiranje davatelja krvi na biljege krvlju prenosivih bolesti
    • Laboratorij za serološko testiranje bolesnika na biljege krvlju prenosivih bolesti
    • Laboratorij za proizvodnju krvnih pripravaka
    • Laboratorij za prijem uzoraka za testiranje
    • Laboratorij za imunohematološko testiranje bolesnika
    • Laboratorij za imunohematološko testiranje davatelja krvi
    • Laboratorij za prijetransfuzijsko testiranje bolesnika i izdavanje krvnih pripravaka
    • Laboratorij za ispitivanje hemostaze
    • Laboratorij za kontrolu kvalitete
  • Klinička jedinica Sušak
   • Ambulanta za praćenje oralne antikoagulantne terapije I
   • Ambulanta za praćenje oralne antikoagulantne terapije II
   • Laboratorij za imunohematološko testiranje bolesnika
   • Laboratorij za prijetransfuzijsko testiranje bolesnika i izdavanje krvnih pripravaka
   • Laboratorij za ispitivanje hemostaze
   • Laboratorij za vađenje krvi bolesnicima
   • Laboratorij za praćenje oralne antikoagulantne terapije
  • Klinička jedinica za tipizaciju tkiva
   • Laboratorij za serološku dijagnostiku HLA sustava
   • Laboratorij za imunogenetiku HLA sustava - PCR dijagnostika
 • KLINIKA ZA RADIOTERAPIJU I ONKOLOGIJU
  • Uprava klinike
   • Zavod za radioterapiju
    • Jedinica za med. fiz. i zaštitu od ionizirajućeg zračenja
     • Planirnica radiofizičara
     • Dozimetrija i zaštita od zračenja
    • Klinička jedinica za radioterapiju
     • Amb. za radioterapiju
     • Kabinet za planiranje teleradioterapije
      • CT simulator
      • Simulator
      • Konturiranje
      • Radioterapija
      • Linearni akcelerator Oncor I (Novi)
      • Linearni akcelerator Oncor II (stari)
    • Odjel za radijacijsku onkologiju
     • Odjelna ambulanta
     • Prijavnica
     • Jedinica za brahiterapiju
      • Brahiterapija
      • Sala za aplikaciju brahiterapije
   • Zavod za onkologiju
    • Odjel za onkologiju
     • Prijavnica
     • Odjelna ambulanta
     • Jedinica za intenzivnu skrb
    • Klinička jedinica za farmakologiju
   • Dnevna bolnica za kemoterapiju
    • Amb. za kemoterapiju 1
    • Amb. za kemoterapiju 2
    • Onkologija dnevna - STL Rijeka
   • Poliklinika Klinike za radioterapiju i onkologiju
    • Opća onkološka ambulanta (1)
    • Amb. za intratorakalne tm
    • Amb. za tm dojke
    • Amb. za tm. probavnog sustava
    • Amb. za tm. glave i vrata
    • Amb. centralnog i perifernog živčanog sustava
    • Amb. za urogenit. tm.
    • Amb. za ginekološke tm.
    • Kemoterapija - Rijeka STL
    • Opća onkološka ambulanta (2)
 • ZAVOD ZA KLINIČKU CITOLOGIJU
  • Jedinica za ginekološku citologiju
   • Citološka ambulanta 1
   • Citološka ambulanta 2 vanjska
   • Citološka ambulanta 3
   • Citološka ambulanta 4
  • Jedinica za hematološku, pulmološku i ostalu neginekološku citologij
   • Citološka ambulanta lokalitet Rijeka
   • Opća citologija Rijeka 2
   • Citološka ambulanta nefrologija - Sušak
   • Citološka ambulanta pulmologija - Sušak
 • CENTAR ZA AUDIOLOGIJU I FONIJATRIJU
  • Ambulanta za audiologiju 1
  • Defektološka ambulanta 1
  • Defektološka ambulanta 2
  • Ambulanta za fonijatriju 1
  • Logopedska ambulanta 1
  • Logopedska ambulanta 2
  • Logopedska ambulanta 3
  • Logopedska ambulanta 4
  • Audiološka dijagnostika 1 - govorna audiometrija
  • Audiološka dijagnostika 2 - vestibulologija
 • KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU
  • Odjel za dječju traumatologiju i ortopediju
   • Opća ambulanta za dječju ortopediju
   • Ortopedska ambulanta za vrat i kralježnicu
   • Ortopedska ambulanta za dojenačka stopala
   • Ambulanta za dječju traumatologiju
   • Konzilijarna ambulanta za dječju ortopediju
   • Konzilijarna ambulanta za dječju traumat., opću kir. i urologiju
  • Odjel za dječju kirurgiju i urologiju
   • Opća ambulanta za dječju kirurgiju
   • Ambulanta za dječju urologiju
   • Hitna ambulanta za dječju kirurgiju
   • Dnevna bolnica dječja kirurgija
  • Odjel operacijske sale sa sterilizacijom
  • Poliklinika s dnevnom bolnicom
 • ZAVOD ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU
  • Jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Rijeka
  • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - lokalitet Rijeka
  • Fizikalna terapija - lokalitet Rijeka
  • Kabinet za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
  • Kabinet za reumatologiju
  • Kabinet za biomehaniku
  • Kabinet za ortotiku i protetiku
  • Kabinet za sestrinsku obradu i medicinsko-tehničke diagnostičke postupke
  • Kabinet za kineziterapiju: individulanu, specijaliziranu
  • Kabinet za elektroterapiju
  • Kabinet za elektromagnetoterapiju
  • Kabinet za terapijski ultrazvuk
  • Kabinet za terapiju laserom
   • Kabinet za hidroterapiju
   • Kabinet za kratkovalnu i mikrovalnu dijatermiju
   • Kabinet za medicinsku masažu
   • Kabinet za limfnu drenažu
   • Kabinet za toplo/hladne procedure
   • Kabinet za elektrostimulaciju
  • Odjel za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu sa reumatologijo-Sušak
   • Dnevna bolnica Centra za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu lok. Sušak
  • Poliklinika sa Dnevnom bolnicom
   • Ambulanta za reumatske bolesti i rehabilitaciju 1
   • STL - reumatske bolesti i rehabilitacija
   • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 1
   • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2
   • Fizikalnu terapiju
   • Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku mišićnokoštanog sustava
   • Ambulanta za reumatske bolesti i rehabilitaciju 2
  • Odjel za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi Kantrida
   • Dnevna bolnica Centra za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu lok. Kantrida
  • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kantrida 1
  • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kantrida 2
  • Fizikalnu terapiju Kantrida
 • CENTAR ZA HITNU MEDICINU
  • Uprava Centra za hitnu medicinu Rijeka
   • Jedinica za hitnu medicinu Rijeka
    • Reanimacija
    • Trijažna soba
  • Uprava Centra za hitnu medicinu Sušak
   • Jedinica za hitnu medicinu Sušak
    • Reanimacija
    • Trijažna soba
 • CENTAR ZA KLINIČKU, ZDRAVSTVENU I ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU
  • Jedinica za psihologiju odrasle dobi Rijeka
   • Ambulanta za opću psihodijagnostiku odrasle dobi 1
   • Ambulanta za opću psihodijagnostiku odrasle dobi 2
   • Ambulanta za psihodijagnostiku i psihoterapiju psihotraume
   • Ambulanta za opću i adolescentnu psihodijagnostiku
   • Psihološko savjetovalište za umjetnu oplodnju
   • Ambulanta za psihodijagnostiku glasovno-govornih i govorno-jezičnih poremećaja
  • Jedinica za organizacijsku psihologiju Rijeka
  • Jedinica za psihologiju dječje dobi Kantrida
   • Ambulanta za opću psihodijagnostiku dječje dobi 1
   • Ambulanta za opću psihodijagnostiku dječje dobi 2
 • CENTAR OPERACIJSKE SALE I STERILIZACIJE ZA LOKALITET SUŠAK
  • Kabinet za sterilizaciju
  • Operacijska sala A
  • Operacijska sala B
  • Operacijska sala C
  • Operacijska sala D
  • Operacijska sala E
  • Hitna kirurška sala I
  • Hitna kirurška sala II
  • Operacijska sala za endoskopiju
  • Jedinica za centralnu sterilizaciju
  • Operacijska sala poliklinika II
 • BOLNIČKA LJEKARNA
  • Ljekarna Rijeka
   • Rashod ljekarne Rijeka
   • Klinička jedinica za pripremu parenteralnih otopina, pripremu kemoterapije i ciljane parenteralne prehrane Rijeka
    • Jedinica za distribuciju lijekova, testova reagensa i potrošnog materijala Rijeka
   • Klinička jedinica za pripremu magistralnih, oftalmoloških pripravaka, antidota i ampuliranih pripravaka Rijeka
    • Jedinica za knjiženje, obradu podataka i praćenje potrošnje cijena
  • Ljekarna Sušak
   • Rashod ljekarne Sušak
   • Jedinica za distribuciju lijekova, testova, reagensa i potrošnog materijala Sušak
   • Jedinica za izradu magistralnih pripravaka Sušak
  • Ljekarna Kantrida
   • ć
   • Jedinica za distribuciju lijekova i izradu galenskih pripravaka Kantrida
 • CENTAR ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA
 • ZAVOD ZA PALIJATIVNU MEDICINU
 • SLUŽBA ZA INFORMATIKU
  • Odsjek za sisteme, mrežu i telefoniju
  • Odjel za programsku podršku
  • Odjel medicinske opreme
 • SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
  • Odjel arhive i pisarnice
  • Odjel zaštite na radu
  • Odjel arhive Sušak
 • SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
  • SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE RIJEKA
   • Odjel općih poslova
    • Odsjek voznog parka i transporta
    • Odsjek porta i telefonista Rijeka
   • Odjel za građevinarstvo
    • Odsjek održavanja Rijeka
   • Odjel za energetiku
    • Odsjek kotlovskih i toplinskih postrojenja Rijeka
    • Odsjek klimatizacije i medicinskih poslova
  • SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE SUŠAK
   • Odsjek porta i telefonista Sušak
   • Odsjek održavanja Sušak
   • Odsjek kotlovskih i toplinskih postrojenja Sušak
  • SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE KANTRIDA
   • Odsjek porta i telefonista Kantrida
   • Odsjek održavanja Kantrida
   • Odsjek kotlovskih i toplinskih postrojenja Kantrida
 • SLUŽBA BOLNIČKIH USLUŽNIH DJELATNOSTI
  • SLUŽBA BOLNIČKIH USLUŽNIH DJELATNOSTI RIJEKA
   • Bolnička prehrana - lokalitet Rijeka
   • Praonica rublja
  • SLUŽBA BOLNIČKIH USLUŽNIH DJELATNOSTI SUŠAK
   • Bolnička prehrana - lokalitet Sušak
  • SLUŽBA BOLNIČKIH USLUŽNIH DJELATNOSTI KANTRIDA
   • Bolnička prehrana - lokalitet Kantrida
 • SLUŽBA ZA KADROVSKE POSLOVE
 • SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
 • JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • SLUŽBA RAČUNOVODSTVA
  • Odjel za knjigovodstvo
  • Odjel obračuna plaća
 • SLUŽBA ZA FAKTURIRANJE I KOMERCIJALU
  • Odjel bolničkog obračuna i prijem pacijenata
  • Odjel ambulantnog obračuna
 • SLUŽBA ZA POSLOVE NABAVE
  • Odjel nabave za potrebe medicinskih djelatnosti
  • Odjel nabave za potrebe nemedicinskih djelatnosti
   • Skladište teh.materijala Rijeka
   • Skladište hrane Rijeka
  • Skladište teh.materijala Sušak
  • Skladište hrane Sušak
  • Skladište teh.materijala Kantrida
  • Skladište hrane Kantrida
 • SLUŽBA PLANA I ANALIZE
  • Odjel za statistiku i kontrolu medicinskih usluga
 • SLUŽBA ZDRAVSTVENE NJEGE
  • Jedinica bolničke higijene i prehrane bolesnika
  • Jedinica za pedagošku djelatnost, istraživanje i razvoj
  • Jedinica za socijalni rad
  • Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite
  • Jedinica bolničkih infekcija
  • Jedinica bolničke higijene i prehrane bolesnika Sušak
  • Jedinica bolničke higijene i prehrane bolesnika Kantrida
Povratak na vrh
Broj pregleda: 215100